REGULAMIN LEKCJI MUZEALNYCH
Galeria »

I Organizacja Lekcji

 1. Organizatorem lekcji muzealnych jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina (zwany dalej Instytutem) z siedzibą w Warszawie (kod pocztowy: 00-355) przy ul. Tamka 43, wpisany do rejestru instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pod numerem RIK 51/2001.
 2. Lekcje odbywają się w oddziale Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli (zwanego dalej Muzeum) Żelazowa Wola 15, 96-503 Sochaczew
  tel.: +48 46 863 33 00
  e-mail: zelazowawola.rezerwacje@nifc.pl, bowczuk@nifc.pl
 3. Lekcje muzealne (zwane dalej „Lekcjami”) odbywają się od wtorku do piątku,  w dni nauki szkolnej, zgodnie z ustalonym wcześniej harmonogramem.
 4. Lekcja trwa do 60 minut.
 5. Lekcja składa się z części teoretycznej na ekspozycji Muzeum i z części praktycznej, polegającej na warsztatach w Sali edukacyjnej.
 6. Lekcja nie jest zwiedzaniem ekspozycji – prezentowane są tylko wybrane obiekty związane z tematem Lekcji.
 7. Lekcja prowadzona jest przez Edukatora. Uczestnicy są zobowiązani do wykonywania poleceń wydawanych przez Edukatora.
 8. Opiekunowie grupy są zobowiązani do aktywnej współpracy z Edukatorem zwłaszcza w kwestii utrzymania dyscypliny uczestników Lekcji.
 9. Rezerwując Lekcję należy wybrać jej temat. Szczegółowy opis dostępnych tematów znajduje się na stronie internetowej: http://chopin.museum/pl/events/education. Instytut umożliwia kontakt telefoniczny pod nr tel. +48 46 863 33 00 w celu wybrania tematu odpowiadającego profilowi grupy. Tematy są dostosowane do poszczególnych grup wiekowych.
 10. Ze względów organizacyjnych i merytorycznych zamawiający powinien z wyprzedzeniem poinformować o temacie Lekcji wszystkich opiekunów grupy i uczestników.
 11. Przed przyjściem do Muzeum zachęcamy do przeprowadzenia lekcji szkolnych na temat Fryderyka Chopina i jego muzyki. Materiały pomocnicze znajdują się na stronie internetowej: http://pl.chopin.nifc.pl/institute/education/competition.
 12. Przed przyjściem do Muzeum należy przypomnieć uczestnikom zasady zachowania się w tego typu instytucji oraz zapoznać uczestników i ich prawnych opiekunów z niniejszym regulaminem, a także z Regulaminem zwiedzania Muzeum Fryderyka Chopina dostępnym na stronie internetowej: http://chopin.museum/pl i Regulaminem Muzeum Fryderyka Chopina dostępnym na stronie internetowej: http://chopin.museum/pl
 13. Na Lekcję należy przybyć najpóźniej 15 minut przed jej rozpoczęciem, aby uczestnicy mieli czas na pozostawienie ubrań w szatni i skorzystanie z toalety.
 14. W przypadku spóźnienia się grupy Lekcja nie jest przedłużana.
 15. Przed Lekcją uczestnicy zostawiają okrycia wierzchnie oraz wszelkie plecaki i torby w miejscu do tego przeznaczonym, wskazanym przez obsługę Muzeum.
 16. W Muzeum nie zezwala się na dotykanie eksponatów.
 17. Opiekunowie mają obowiązek pozostawać z grupą przez cały czas pobytu w Muzeum i biorą odpowiedzialność za dyscyplinę uczestników Lekcji podczas zajęć.
 18. Na ekspozycji zabrania się używać flesza.
 19. W przypadku deterioracji sprzętów edukacyjnych, powstałej przy ich prawidłowym użytkowaniu, przez uczestnika Lekcji, Instytut nie będzie dochodził kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu.
 20. W przypadku celowego zniszczenia sprzętów edukacyjnych przez uczestnika Lekcji, Instytut ma prawo dochodzić kosztów naprawy lub wymiany uszkodzonego sprzętu od opiekuna grupy.
 21. W przypadku nagannego zachowania grupy lub poszczególnych uczestników Lekcji Edukator ma prawo przerwać Lekcję i odstąpić od jej dalszego kontynuowania. W takim wypadku poniesione koszty nie są zwracane.
 22. Muzeum jest monitorowane za pomocą kamer.
 23. Lekcje mogą być fotografowane lub filmowane w całości lub w części, w szczególności w celu związanym z promocją działań edukacyjnych Instytutu.

II Rezerwacje

 1. Rezerwacji Lekcji dokonuje się – mailowo (zelazowawola.rezerwacje@nifc.pl, bowczuk@nifc.pl), telefonicznie (46 863 33 00 / 46 861 11 98) lub osobiście w Muzeum.
 2. Rezerwacji Lekcji można dokonać najpóźniej na 10 dni roboczych przed terminem Lekcji.
 3. Grupa uczestników Lekcji może liczyć maksymalnie 25 osób.
 4. Dokonanie Rezerwacji Lekcji, a także udział w Lekcji, są równoznaczne z zapoznaniem się z treścią oraz akceptacją niniejszego regulaminu.
 5. Rezerwację można odwołać mailowo (zelazowawola.rezerwacje@nifc.pl, bowczuk@nifc.pl) lub telefonicznie (46 863 33 00 / 46 861 11 98)  najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem Lekcji.
 6. Odwołanie rezerwacji, o którym mowa w ust. 5 nie dotyczy Lekcji zamówionych jednorazowo w liczbie powyżej 30, o których mowa w pkt. III ust. 3 niniejszego regulaminu. W przypadku nieprzyjścia grupy na nie więcej niż 3 Lekcje z ww. pakietu zamawiający w terminie 5 dni roboczych od dnia planowanego odbycia się każdej z Lekcji może ustalić z Instytutem inny termin odbycia się Lekcji, na którą grupa nie stawiła się. Warunkiem odbycia się Lekcji w innym dniu zgodnie z zasadami wskazanymi w niniejszym ustępie jest dostępność terminów po stronie Instytutu. W przypadku braku wolnych terminów Opłat za Lekcje z pakietu, o którym mowa w zdaniu pierwszym, na które grupa nie stawiła się, nie zwraca się.  
 7. W przypadku rezygnacji z Lekcji w terminie późniejszym niż wskazany ust. 5 lub nieprzyjścia na umówioną Lekcję Opłat za dokonaną rezerwację nie zwraca się.

 

III Opłaty

 1. Opłata za jedną lekcja wynosi 100 zł za jedną grupę, o której mowa w pkt. II ust. 3 niniejszego regulaminu. Opłata dotyczy udziału w Lekcji. Zwiedzanie Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku wymaga zakupu biletów w cenie biletu grupowego ulgowego wstępu do Parku i Muzeum dla każdego uczestnika.
 2. W przypadku zakupu pakietu 4 lub więcej Lekcji opłata za pojedynczą Lekcję wynosi 80 zł. Opłata dotyczy udziału w Lekcji. Zwiedzanie Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w przypadku zakupu pakietu 4 lub więcej Lekcji wymaga jednorazowego zakupu biletów w cenie biletu grupowego ulgowego wstępu do Parku i Muzeum dla każdego uczestnika jednej z czterech wykupionych Lekcji.
 3. W przypadku rezerwacji przez jeden podmiot pakietu minimum 30 Lekcji opłata za pojedynczą Lekcję wynosi 70 zł i jest dokonywana przelewem na rachunek bankowy Instytutu w terminie najpóźniej 7 dni przed terminem pierwszej z zarezerwowanej Lekcji. Za dzień płatności przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego Instytutu. Opłata dotyczy udziału w Lekcji. Zwiedzanie Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w przypadku zakupu przez jeden podmiot minimum 30 Lekcji wymaga jednorazowego zakupu biletów w cenie biletu grupowego ulgowego wstępu do Parku i Muzeum dla każdego uczestnika jednej z kolejno wykupionych Lekcji w pakiecie, o którym mowa w zdaniu pierwszym.
 4. Nauczyciele i opiekunowie podczas zajęć sprawują opiekę nad uczestnikami, nie ponoszą dodatkowych kosztów związanych z uczestnictwem w Lekcji i zwiedzaniem Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku.
 5. Opłaty można dokonać na miejscu w kasach Muzeum lub przelewem na rachunek bankowy Instytutu w terminie najpóźniej 7 dni przed terminem Lekcji, o których mowa w ust. 1 oraz pierwszej z zamówionych Lekcji, o których mowa w ust. 2.

 

IV Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosuje się postanowienia Regulaminu oddziału Muzeum Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli oraz Regulaminu Zwiedzania Muzeum, a postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają postanowień w/w Regulaminów.
 2. Niniejszy regulamin jest dostępny na stronie internetowej: http://chopin.museum/pl/museum/rules
 3. Instytut jest uprawniony do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Zmiany niniejszego regulaminu wchodzą w życie i są wiążące z chwilą ich opublikowania (w szczególności poprzez opublikowanie treści regulaminu zawierającego zmiany) na stronie internetowej określonej w ust. 2 powyżej, o ile nie zastrzeżono inaczej.
 4. Opiekunowie grup, nauczyciele i inne osoby zamawiające Lekcje są zobowiązani są do bieżącego zapoznawania się ze zmianami niniejszego regulaminu.

 

NFOŚiGW