REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA - ZAMEK OSTROGSKICH

 

Regulamin zwiedzania Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina – zamek Ostrogskich (pałac Gnińskich) w Warszawie

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina znajduje się w zamku Ostrogskich (pałacu Gnińskich) przy ul. Okólnik 1 w Warszawie, kod pocztowy 00-368 Warszawa, e-mail: biuro.muzeum@nifc.pl, adres strony internetowej: http://chopin.museum/pl, http://pl.chopin.nifc.pl/institute/, tel.: +48 22 44 16 251, 252 (zwane dalej: „Muzeum”). Muzeum jest jednostką organizacyjną Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie, ul. Tamka 43, kod pocztowy: 00-355 Warszawa, będącego państwową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod numerem 51/2001, nr NIP 525-22-14-269, nr Regon 017307171, e-mail: nifc@nifc.pl, tel.: (+48 22) 44 16 100, adres strony internetowej: http://pl.chopin.nifc.pl/institute/ (zwany dalej „Instytutem”).
 2. Muzeum nie posiada osobowości prawnej.
 3. Muzeum otwarte jest od wtorku do niedzieli w godz. 11.00-20.00. W stronę wyjścia z ekspozycji należy udawać się o 19.55.
 4. Każdy Zwiedzający z chwilą zakupu biletu, nie później jednak niż z chwilą wstępu na teren ekspozycji Muzeum, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu (zwanego dalej: „Regulaminem”) i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 5. Istnieje możliwość uzyskania pomocy przy zwiedzaniu dla osób niepełnosprawnych. Potrzebę tego rodzaju należy zgłosić w kasach biletowych Muzeum.
 6. Korzystanie z szatni jest bezpłatne. W szatni możliwe jest pozostawienie bagażu, który nie może być wniesiony na teren ekspozycji. Ilość miejsca na bagaż w szatni jest ograniczona. Za zgubiony numerek do szatni pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące działalności Muzeum, godzin otwarcia, cen biletów oraz czasowego wyłączenia dostępności dla Zwiedzających sal ekspozycyjnych oraz elementów ekspozycji zamieszczane są w kasach biletowych Muzeum oraz na stronie internetowej Muzeum.

 

II. Bilety

 1. Ze względu na powierzchnię Muzeum i charakter ekspozycji obowiązują dzienne limity Zwiedzających. Na każdą godzinę wpuszczanych jest nie więcej niż 70 osób.
 2. Bilety sprzedawane są na konkretną, pełną godzinę. W przypadku liczby Zwiedzających niższej niż 70, sprzedaż jest kontynuowana i można wejść na teren ekspozycji Muzeum pomiędzy pełnymi godzinami. Zaleca się przestrzeganie godzin wstępu zakodowanych w bilecie. Zwiedzający spóźnieni o więcej niż 30 minut w przypadku Zwiedzających indywidualnych, a w przypadku grup liczniejszych niż 15 osób o więcej niż 15 minut, mogą zostać nie wpuszczeni na teren ekspozycji Muzeum. Jeśli liczba osób zwiedzających przekroczyć miałaby 70, pracownik kas biletowych Muzeum może, w miarę wolnych miejsc na następne godziny, dokonać zmiany rezerwacji.
 3. Bilety nie mogą być wymieniane ani odsprzedawane.
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo do wyłączania dostępności dla Zwiedzających niektórych sal ekspozycyjnych oraz niektórych elementów ekspozycji.
 5. Zwrot pieniędzy za zakup biletu odbywa się przelewem na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność w przypadku płatności kartą lub gotówką w kasach biletowych Muzeum.
 6. Zwiedzający przez cały czas zwiedzania powinien mieć ze sobą bilet. Wydawaną do biletu kartę RFID, aktywującą prezentacje multimedialne, po wejściu do Muzeum należy aktywować, a przed wyjściem dezaktywować i zwrócić.
 7. Ostatnie bilety sprzedawane są o godz. 19.15. Brak wystarczającej ilości czasu na zwiedzenie całej wystawy przed zamknięciem Muzeum nie stanowi podstawy do zwrotu ceny biletu.
 8. Muzeum nie zwraca całej albo części ceny biletu zgubionego, jak również nie zwraca ceny biletu w przypadku wyłączenia dostępności dla Zwiedzających niektórych sal ekspozycyjnych oraz niektórych elementów ekspozycji.
 9. Bilet zwrócić można nie później niż 48 godzin przed wizytą, po upływie tego terminu zwrot biletu nie jest możliwy.
 10. Wydanie biletu ulgowego i bezpłatnego poza dniem wstępu wolnego jest uzależnione od uprzedniego okazania dokumentu uprawniającego do ulgi.

 

III. Sprzedaż biletów w kasach biletowych Muzeum i online

 1. Zwiedzanie ekspozycji w Muzeum oraz udział w wybranych wydarzeniach udostępnianych w ramach oferty programowej Muzeum są odpłatne.
 2. W ramach oferty programowej Muzeum organizuje również wydarzenia, na które wstęp jest bezpłatny; informacje dotyczące bezpłatnych wydarzeń są dostępne na stronie internetowej Muzeum.
 3. Zakupu biletów można dokonywać w kasach biletowych Muzeum oraz online za pośrednictwem strony internetowej Muzeum.
 4. Kasy biletowe Muzeum przyjmują płatność w polskich złotych oraz akceptują karty płatnicze – informacja o obsługiwanych rodzajach kart dostępna jest w kasach biletowych Muzeum oraz na stronie internetowej Muzeum.
 5. Informacja o rodzajach i trybach płatności online za bilety dostępna jest na stronie internetowej Muzeum.
 6. Wysokość opłat za bilety określa cennik dostępny w kasach biletowych Muzeum oraz na stronie internetowej Muzeum.
 7. Informacja o grupach osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do Muzeum oraz rodzaje dokumentów potwierdzających uprawnienia tych osób dostępna jest w kasach biletowych Muzeum oraz na stronie internetowej Muzeum.
 8. Muzeum zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych opłat za zwiedzanie i różnego rodzaju wydarzenia organizowane i/lub odbywające się w Muzeum.
 9. Z uwagi na określone przepisy bezpieczeństwa Muzeum zastrzega sobie prawo do regulowania liczby biletów, jakie mogą zostać sprzedane.
 10. Każdy bilet jest sprawdzany przez pracownika obsługi muzealnej. W przypadku braku stosownego dokumentu uprawniającego do ulgi, w przypadku biletów ulgowych, osoba okazująca bilet jest zobowiązana do uregulowania należności w wysokości różnicy między ceną biletu ulgowego, a normalnego.
 11. Zakup w trybie online biletów jest możliwy wyłącznie po zalogowaniu się przez Kupującego na konto po uprzedniej rejestracji konta w systemie sprzedaży w trybie online na stronie internetowej Instytutu: www.chopin.nifc.pl.
 12. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z systemu sprzedaży biletów:
  1. oprogramowanie: dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript, program umożliwiający podgląd i wydruk plików zapisanych w formacie PDF;
  2. wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu, procesor Pentium 1 GHz lub lepszy, pamięć RAM: min. 1 GB, karta video i monitor o rozdzielczości 1280 x 720 lub wyższej.
 13. Cena podana w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia jest wiążąca.
 14. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.
 15. Należność za bilety kupowane online należy uregulować w wybranej formie i trybie płatności spośród form i trybów płatności wskazanych na stronie internetowej Muzeum zgodnie z pkt 5 niniejszego rozdziału. Kupujący ponosi wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności za bilet w trybie przewidzianym w niniejszym postanowieniu Regulaminu.
 16. Instytut wystawia faktury VAT w terminach i na zasadach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Instytut upoważniony jest do wystawienia faktury elektronicznej i przesłania jej w formacie pliku PDF na adres e-mail Kupującego. Faktura VAT może być wystawiona wyłącznie na ten podmiot, który zakupił dany bilet.
 17. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Instytutu Kupujący otrzyma drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail Kupującego potwierdzenie dokonania zakupu biletu oraz powiadomienie o aktywacji wydruku biletu/biletów w opcji print@home. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie powiadomienia, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Kupującego (w szczególności błędnie podany adres mailowy, przepełniona skrzynka mailowa, etc.).
 18. Zwrot zakupionego biletu jest możliwy po przesłaniu pisemnego oświadczenia o zwrocie biletu podpisanego przez Kupującego, zawierającego numer rezerwacji, numer transakcji i informację o ilości zwracanych biletów nie później niż 48 godzin przed wizytą (o zachowaniu terminu decyduje data nadania pisma) na adres Instytutu: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ul. Tamka 43; 00-355 Warszawa, Polska lub na adres e-mail: bilety.muzeum@nifc.pl (o zachowaniu terminu decyduje data wysłania wiadomości e-mail). Postanowienia pkt. 20 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
 19. W razie zamknięcia Muzeum z przyczyn działania siły wyższej (kataklizmy, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, żałoba narodowa, etc.) Zwiedzającemu przysługuje zwrot pełnej należności za zakupiony bilet uprawniający do zwiedzania Muzeum lub udział w innym wydarzeniu w Muzeum w tym terminie po złożeniu reklamacji zgodnie z przepisami Rozdziału V niniejszego Regulaminu.
 20. Zwrot pieniędzy za zakup biletu odbywa się przelewem na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność.
 21. Kupujący uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z systemu sprzedaży w trybie online biletów zgodnie z jego przeznaczeniem i zobowiązany jest do powstrzymywania się od wszelkiej aktywności, która mogłaby wpłynąć na nieprawidłowe jego funkcjonowanie, w tym w szczególności od ingerowania w zawartość systemu sprzedaży w trybie online biletów lub jego elementy techniczne oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 22. Administratorem danych osobowych w systemie rezerwacji online udostępnianych przez Kupujących jest Instytut. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji niniejszej umowy, w tym rezerwacji, sprzedaży lub dokonania zwrotu biletów, jej rozliczenia, a także innych czynności związanych ze świadczoną usługą.
  Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie rezerwacji i sprzedaży biletów przez Instytut. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
  Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 23. Zgodnie z art. 38 ust. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 27 tej ustawy.
 24. Umowa sprzedaży online biletów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

 

IV. Postanowienia porządkowe

 1. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń porządkowych pracowników Muzeum.
 2. Zwiedzanie ekspozycji przez dzieci do lat 10 może mieć miejsce tylko pod opieką dorosłych opiekunów z wyłączeniem Sali dla dzieci podczas trwania dla nich zajęć. Opiekunowie odpowiedzialni są za zapobieganie zniszczeniom i za zniszczenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem dzieci. Korzystanie z windy przez dzieci do lat 10 może mieć miejsce tylko pod opieką osób dorosłych.
 3. Grupy zorganizowane dzieci zobowiązane są przebywać cały czas z opiekunami, z wyłączeniem zajęć organizowanych przez Muzeum, podczas których obowiązuje oddzielny regulamin.
 4. W budynku Muzeum działa sieć CCTV rejestrująca i archiwizująca obraz.
 5. Wykorzystywanie wyposażenia Muzeum może następować tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
 6. Na terenie ekspozycji Muzeum obowiązują następujące zakazy:
  • wnoszenia bagażu większego niż 55 x 35 x 20 cm; dopuszczalne jest wnoszenie torebek oraz bagażu niezbędnego rodzicom i opiekunom dzieci oraz niezbędnego ze względów zdrowotnych; zabrania się noszenia plecaków na plecach; Muzeum zastrzega sobie prawo skontrolowania bagażu; w przypadku odmowy umożliwienia skontrolowania bagażu pracownicy Muzeum mają prawo nie wpuścić Zwiedzającego na teren ekspozycji, w takim przypadku Zwiedzającemu przysługuje prawo do zwrotu ceny biletu,
  • wnoszenia parasoli,
  • wnoszenia przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym Zwiedzającym przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia albo mogą zanieczyścić lub uszkodzić wyposażenie Muzeum,
  • wprowadzania zwierząt; dopuszczalne jest wprowadzenie na teren Muzeum psów przewodników,
  • jedzenia i picia; dopuszczalne jest wnoszenie jedzenia i picia, jeżeli wymagane jest to ze względów zdrowotnych; Muzeum zastrzega sobie prawo skontrolowania bagażu, w którym wnoszone jest w takich przypadkach jedzenie lub picie,
  • palenia tytoniu i e-papierosów,
  • dotykania eksponatów; Muzeum Chopina jest interaktywne, a Zwiedzający samodzielnie poznają treści multimedialne prezentowane na ekranach dotykowych; w Muzeum znajdują się, obok książek wirtualnych, również faksymilia, do których kartkowania zapraszamy, zabronione jest jednak dotykanie eksponatów oryginalnych, takich jak, np. fortepiany, meble, obrazy,
  • opierania się o gabloty,
  • utrudniania ruchu Zwiedzających w przejściach,
  • biegania,
  • głośnego zachowania,
  • wchodzenia do stref wyłączonych ze zwiedzania,
  • używania telefonów komórkowych w salach ekspozycyjnych,
  • otwierania okien,
  • siadania albo kładzenia jakichkolwiek przedmiotów na parapetach i poręczach,
  • dotykania urządzeń służących do stabilizacji warunków klimatycznych i urządzeń, które służą bezpieczeństwu zbiorów,
  • fotografowania i filmowania z użyciem statywu lub lampy błyskowej, jak również fotografowania i filmowania sprzecznego z postanowieniem zawartym w pkt 7 poniżej; jakakolwiek eksploatacja uzyskanych fotografii lub filmów możliwa jest jedynie po spełnieniu wymagań przewidzianych w przepisach prawa autorskiego; Zwiedzający przyjmuje do wiadomości, że ekspozycja Muzeum jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego a niniejszy regulamin nie reguluje jakichkolwiek licencji na rzecz Zwiedzającego; zabrania się fotografowania i filmowania systemów bezpieczeństwa,
  • utrudniania pracownikom Muzeum ich obowiązków służbowych, jak również utrudniania funkcjonowania Muzeum w inny sposób,
  • wstępu na teren ekspozycji Muzeum osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych osób lub eksponatów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych Zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych,
  • organizowanie zgromadzeń publicznych, zbiórek pieniędzy, prowadzenie handlu oraz umieszczanie reklam i ogłoszeń bez zgody Instytutu.
 7. Fotografowanie i filmowanie dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej albo do celów innych niż prywatne lub niekomercyjne wymaga zawarcia umowy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina dotyczącej takiego fotografowania lub filmowania. W celu uzyskania informacji co do zawarcia tej umowy należy skontaktować się z sekretariatem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
 8. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu pracownik Muzeum ma prawo zwrócić się do Zwiedzającego o opuszczenie Muzeum a Zwiedzający zobowiązany jest to polecenie zrealizować. W takiej sytuacji nie przysługuje Zwiedzającemu zwrot ceny biletu.

 

V. Reklamacje

 1. Zwiedzający może złożyć reklamacje dotyczące działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi Zwiedzających i korzystających z jego usług.
 2. Reklamację można złożyć pocztą elektroniczną na adres: biuro.muzeum@nifc.pl lub listownie na adres: Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 1, 00-368 Warszawa.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, adres (listowny lub elektroniczny) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Instytut zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez Instytut w terminie 30 dni od otrzymania kompletnej reklamacji i wysłana w takiej samej formie jak nadana przez zgłaszającego reklamację na jego adres wskazany w reklamacji, przy czym Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo złożone reklamacje, w szczególności za podanie przez Zwiedzającego nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 5. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy Instytutu.
 6. Decyzja Instytutu co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, z zastrzeżeniem, że rozpatrzenie reklamacji przez Instytut nie wyłącza prawa Zwiedzającego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego oraz przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm.).

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Muzeum oraz w kasach biletowych Muzeum.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Muzeum.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Każdy Zwiedzający może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Zwiedzającego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Zwiedzający będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Instytut zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie rezerwacje przyjęte przez Instytut do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania rezerwacji przez Zwiedzającego. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Muzeum. Instytut poinformuje Zwiedzającego na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Zwiedzający nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Instytut, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Regulamin obowiązuje od 28.10.2016.

 

Dziękujemy Państwu za przestrzeganie Regulaminu zwiedzania Muzeum Fryderyka Chopina, a tym samym pomoc w dbaniu o dziedzictwo Fryderyka Chopina. Życzymy Państwu niezapomnianej wizyty.

 

[Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Muzeum Fryderyka Chopina, 28.10.2016]