REGULAMIN MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, zwane dalej „Muzeum”, działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz.U. z 2017 r. poz. 972 i 1086) oraz niniejszego Regulaminu.

§2

Siedzibą Muzeum jest Zamek Ostrogskich (Pałac Gnińskich) w Warszawie przy ul. Okólnik 1, 00-368 Warszawa, a terenem działania obszar Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§3

 1. Muzeum działa w ramach struktury organizacyjnej Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, zwanego dalej „Instytutem”. Muzeum nie posiada osobowości prawnej.
 2. Środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum zapewnia Instytut.

§4

Nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawuje Dyrektor Instytutu.

§5

Muzeum używa pieczęci okrągłej z napisem „NIFC”, posiadającej w otoku napis „Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie”.

 

 

II. ZAKRES DZIAŁANIA MUZEUM

§6

1. Do zakresu działania Muzeum, jako placówki o rozbudowanym programie naukowym, wystawienniczym, edukacyjnym, wydawniczym, artystycznym i oddziaływaniu promocyjnym w skali międzynarodowej należy gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, konserwacja i udostępnianie obiektów muzealnych należących do bezpośredniego dziedzictwa Fryderyka Chopina, tj. jego rękopisów muzycznych, korespondencji, notatek i innych przedmiotów bezpośrednio lub pośrednio związanych z jego dziełami, osobą, spuścizną, epoką i recepcją jego dzieł i osoby oraz pozyskiwanie i upowszechnianie współczesnych przejawów działalności twórczej, które związane są w sposób bezpośredni albo pośredni z dziełami, osobą i epoką Fryderyka Chopina.

 

2. Muzeum współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie badań naukowych i prowadzi działalność edukacyjną w zakresie chopinologii oraz współdziała w upowszechnianiu wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina, współpracując z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami.

§7

 1. Muzeum gromadzi zbiory z zakresu historii i sztuki.
 2. Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:

1)     rękopisy i druki muzyczne;

2)     inne rękopisy i druki chopinowskie i okołochopinowskie;

3)     korespondencję chopinowską i okołochopinowską;

4)     rzemiosło artystyczne/sztukę użytkową i pamiątki;

5)     malarstwo;

6)     grafikę i rysunek;

7)     rzeźbę i medalierstwo;

8)     plakaty;

9)     fotografie;

10)    znaczki i pocztówki;

11)    archiwalia.

§8

Dla realizacji zadań określonych w § 6 niniejszego Regulaminu Muzeum w szczególności:

1)     gromadzi zbiory;

2)     ewidencjonuje, kataloguje i naukowo opracowuje zbiory;

3)   przechowuje gromadzone zabytki w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz zapewnia im opiekę konserwatorską;

4)   udostępnia zbiory w celu prowadzenia badań naukowych i upowszechniania wiedzy o zbiorach;

5)     organizuje wystawy stałe i czasowe w kraju i za granicą;

6)     prowadzi działalność edukacyjną przez organizowanie oprowadzań, spotkań, wykładów,

paneli dyskusyjnych i działań artystycznych przez organizowanie koncertów i innych form prezentacji;

7)    publikuje katalogi zbiorów i wystaw oraz inne publikacje towarzyszące wystawom, informatory o zbiorach, artykuły, a także przygotowuje materiały informacyjne i promocyjne na temat swojej działalności;

8)    organizuje i realizuje działalność edukacyjną, współpracuje ze szkołami, uczelniami wyższymi i innymi placówkami oraz organizacjami edukacyjnymi;

9)    zapewnia właściwe warunki zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;

10) utrzymuje stałe kontakty i współdziała z placówkami muzealnymi i kulturalnymi, instytucjami naukowymi w Polsce i za granicą,

11) współpracuje w zakresie opieki nad miejscami związanymi z Fryderykiem Chopinem.

 


III. ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA MUZEUM

§9

1. W skład struktury organizacyjnej Muzeum wchodzi oddział – Dom Urodzenia Fryderyka Chopina i Park w Żelazowej Woli.

2. W skład Muzeum wchodzą:

1)    Zespół ds. gromadzenia i opracowania naukowego zbiorów;

2)    Zespół ds. zabezpieczenia i konserwacji zbiorów;

3)    Zespół ds. wystaw i wydawnictw.

§10

Zakres zadań oddziału oraz innych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy w Muzeum określa Regulamin Organizacyjny nadany przez Kuratora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Instytutu.

 

 

§11

1. Kurator Muzeum zarządza Muzeum i jest odpowiedzialny za zbiory Muzeum przed Dyrektorem Instytutu.

2. Kurator Muzeum odpowiada w szczególności za:

1)    nadzorowanie realizacji zadań wymienionych w § 6 ust. 1;

2)    realizację zadań wskazanych w Regulaminie Organizacyjnym Instytutu;

3)    nadzór nad zbiorami i majątkiem oddanym do dyspozycji Muzeum;

4)    bezpośrednie kierownictwo nad pracownikami Instytutu wykonującymi pracę w Muzeum;

5)    wydawanie w obowiązującym trybie instrukcji wewnętrznych związanych z działalnością Muzeum;

6)     reprezentowanie Muzeum na zewnątrz, z zastrzeżeniem §17 Statutu Instytutu;

7)     uczestniczenie w posiedzeniach Kolegiów Muzeum i zapewnienie obsługi ich pracy.

 

3. Kuratora Muzeum zatrudnia i zwalnia Dyrektor Instytutu, po uzyskaniu zgody ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

§12

Pracowników Instytutu wykonujących pracę w Muzeum zatrudnia i zwalnia Dyrektor Instytutu na wniosek Kuratora Muzeum.

 

IV. KOLEGIA

§13

W Muzeum działają:

1) Kolegium Doradcze Muzeum, zwane dalej „Kolegium Doradczym”;

2) doraźnie Kolegium Zakupów Muzealiów, zwane dalej „Kolegium Zakupów”.

§14

 1. Kolegium Doradcze jest zespołem doradczym i opiniodawczym Kuratora Muzeum.
 2. W skład Kolegium Doradczego wchodzą specjaliści z dziedzin związanych z problematyką Muzeum oraz przedstawiciele instytucji wspierających.
 3. Członków Kolegium Doradczego powołuje i odwołuje Dyrektor Instytutu na wniosek Kuratora Muzeum.
 4. Ogólna liczba członków Kolegium Doradczego wynosi nie mniej niż 5 osób.
 5. Kadencja Kolegium Doradczego trwa 3 lata.
 6. Kolegium Doradcze wybiera Przewodniczącego ze swego grona.
 7. Posiedzenia Kolegium Doradczego zwoływane są przez Przewodniczącego na wniosek Kuratora, co najmniej raz w roku.
 8. Szczegółowy tryb działania Kolegium Doradczego określa uchwalony przez nie regulamin, zatwierdzony przez Dyrektora Instytutu.

§15

 1. Kolegium Zakupów powołuje każdorazowo Kurator Muzeum w uzgodnieniu z Dyrektorem Instytutu dla zaopiniowania oferowanych do zakupu obiektów i zaproponowania ceny kupna.
 2. W skład Kolegium Zakupów wchodzą: Kurator Muzeum, dwaj pracownicy merytoryczni Muzeum, a w przypadku zakupów o wysokiej wartości muzealnej i rynkowej wybitni specjaliści z danej dziedziny. Ogólna liczba członków Kolegium Zakupów wynosi nie mniej niż 3 osoby.
 3. Posiedzenia Kolegium Zakupów są zwoływane przez Kuratora Muzeum i są protokołowane.
 4. W protokole muszą być odnotowane odrębne zdania, różne od opinii większości członków Kolegium Zakupów.
 5. Ostateczną decyzję o zakupie i cenie podejmuje Dyrektor Instytutu

 

V. MIENIE I FINANSE MUZEUM

§16

Mienie oddane do dyspozycji Muzeum wykorzystywane jest dla celów wynikających z działań podejmowanych przez Muzeum.

§17

Instytut zapewnia Muzeum obsługę finansową, księgową, administracyjną i techniczną, prowadzenie spraw pracowniczych i socjalnych.

 

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

§18

Likwidacja Muzeum może nastąpić w trybie określonym w obowiązujących przepisach prawa, na podstawie zarządzenia Dyrektora Instytutu, po uprzednim uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, z uwzględnieniem postanowień Porozumienia w sprawie ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina z dnia 9 czerwca 2005 r. i Umowy depozytu zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina i nieodpłatnego przeniesienia prawa własności zbiorów biblioteki, fonoteki z dnia 30 stycznia 2007 roku.

§19

1. Zmian w niniejszym regulaminie dokonuje się w trybie określonym dla jego nadania.

2. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego nadania przez właściwy organ, po uprzednim uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, 16 sierpnia 2017