REGULAMIN MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie, zwane dalej „Muzeum” działa w szczególności na podstawie ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (Dz. U. Nr 5, poz.24 z 1997r. z późn. zm.) oraz niniejszego regulaminu.

§2

Siedzibą Muzeum jest Zamek Ostrogskich w Warszawie, ul. Okólnik 1, a terenem działania obszaru Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§3

 1. Muzeum jest jednostką organizacyjną Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, zwanego dalej „Instytutem”. Muzeum nie posiada osobowości prawnej.
 2. Środki potrzebne do utrzymania i rozwoju Muzeum zapewnia Instytut.

§4

Nadzór nad Muzeum sprawuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bezpośredni nadzór nad Muzeum sprawuje Dyrektor Instytutu.

§5

Muzeum używa pieczęci okrągłej z napisem w otoku „Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Muzeum Fryderyka Chopina”. 

II. CELE I ZADANIA MUZEUM

§6

 1. Celem Muzeum jest gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, konserwacja i udostępnianie zbiorów związanych z życiem i twórczością Fryderyka Chopina, z jego epoką oraz z działalnością popularyzatorską i utrwalającą jego dzieło do czasów współczesnych.
 2. Muzeum współpracuje z innymi jednostkami organizacyjnymi Instytutu w zakresie badań naukowych i prowadzi działalność oświatową w zakresie chopinologii oraz współdziała w upowszechnianiu wiedzy o życiu i twórczości Fryderyka Chopina współpracując z krajowymi i zagranicznymi instytucjami, organizacjami i stowarzyszeniami.

§7

Dla realizacji zadań określonych w §6 niniejszego regulaminu Muzeum w szczególności:

 1. gromadzi: rękopisy, ikonografię ( rzeźbę, malarstwo, grafikę, rysunki, medale, plakaty), varia (różne pamiątki),
 2. inwentaryzuje i kataloguje oraz naukowo opracowuje zbiory,
 3. przechowuje gromadzone zabytki w warunkach zapewniających im pełne bezpieczeństwo – w zabezpieczonych pomieszczeniach, skarbcu, w magazynach oraz zapewnia im należyty stan konserwatorski,
 4. udostępnia zbiory dla celów naukowych i oświatowych,
 5. organizuje wystawy stałe, czasowe i okolicznościowe, w kraju i zagranicą,
 6. prowadzi działalność oświatową przez organizowanie odczytów, prelekcji, spotkań filmowych, koncertów i innych form prezentacji,
 7. publikuje katalogi zbiorów i wystaw, informatory o zbiorach, artykuły, przygotowuje materiały informacyjne i promocyjne na temat swojej działalności,
 8. organizuje i realizuje działalność edukacyjną, współpracuje ze szkołami, uczelniami wyższymi i innymi placówkami oraz organizacjami edukacyjnymi,
 9. utrzymuje stałe kontakty i współdziała z placówkami muzealnymi i kulturalnymi, instytucjami naukowymi w Polsce i zagranicą.

III. ORGANIZACJA I KIEROWNICTWO MUZEUM

§8

W skład Muzeum wchodzą:

 1. Zespół ds. zbiorów specjalnych oraz przygotowania, realizacji i udostępniania ekspozycji,

 2. Oddział – Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli,
 3. Oddział – Salonik Chopinów w Gmachu Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmieście 5.

§9

Zakres zadań oddziałów oraz innych komórek organizacyjnych i samodzielnych stanowisk pracy w Muzeum określa regulamin organizacyjny nadany przez Kuratora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Dyrektora Instytutu.

§10

Na czele Muzeum stoi Kurator Muzeum, którego zatrudnia i zwalnia Dyrektor Instytutu, po zaciągnięciu opinii Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego,

§11

 1. Kurator Muzeum kieruje całokształtem działalności Muzeum, czuwa nad mieniem w Muzeum i jest za nie odpowiedzialny przed Dyrektorem Instytutu.
 2. Do zakresu działania Kuratora należy w szczególności:
 1. nadzór nad zbiorami i majątkiem oddanym do dyspozycji Muzeum,
 2. bezpośrednie kierownictwo nad pracownikami Muzeum,
 3. wydawanie w obowiązującym trybie regulaminów i instrukcji wewnętrznych,
 4. reprezentowanie Muzeum na zewnątrz, z zastrzeżeniem §17 statutu Instytutu,
 5. nadzór nad redakcją wydawnictw i druków muzealnych,
 6. uczestniczenie w posiedzeniach Kolegiów Muzeum i zapewnienie obsługi ich pracy.

§12

Pracowników Muzeum zatrudnia i zwalnia Dyrektor Instytutu na wniosek Kuratora Muzeum.

IV. KOLEGIA

§13

W Muzeum działają:

 1. Kolegium Doradcze Muzeum, zwane dalej „Kolegium Doradczym”,
 2. Kolegium Zakupów Muzealiów, zwane dalej „Kolegium Zakupów”.

§14

 1. Kolegium Doradcze jest zespołem doradczym i opiniodawczym Kuratora Muzeum.
 2. W skład Kolegium Doradczego wchodzą specjaliści z dziedzin związanych z problematyką Muzeum oraz przedstawiciele instytucji wspierających.
 3. Członków Kolegium Doradczego powołuje i odwołuje Dyrektor Instytutu na wniosek Kuratora Muzeum.
 4. Ogólna liczba członków Kolegium Doradczego nie może przekroczyć 10 osób.
 5. Kadencja Kolegium Doradczego trwa 3 lata.
 6. Kolegium Doradcze wybiera Przewodniczącego ze swego grona.
 7. Posiedzenia Kolegium Doradczego zwoływane są przez Przewodniczącego na wniosek Kuratora, co najmniej raz w roku.
 8. Szczegółowy tryb działania Kolegium Doradczego określa uchwalony przez nie regulamin, zatwierdzony przez Dyrektora Instytutu.

§15

 1. Kolegium Zakupów powołuje każdorazowo Kurator Muzeum w uzgodnieniu z Dyrektorem Instytutu dla zaopiniowania oferowanych do zakupu obiektów i zaproponowania ceny kupna.
 2. W skład Kolegium Zakupów wchodzą: Kurator Muzeum, dwaj pracownicy merytoryczni Muzeum, a w przypadku zakupów o wysokości wartości muzealnej i rynkowej wybitni specjaliści z danej dziedziny – nie więcej niż 3 osoby.
 3. Posiedzenia Kolegium Zakupów są zwoływane przez Kuratora Muzeum i są protokołowane.
 4. W protokole muszą być odnotowane odrębne zdania, różne od opinii większości członków Kolegium Zakupów.
 5. Ostateczną decyzję o zakupie i akceptowanej cenie podejmuje Dyrektor Instytutu.

V. MIENIE I FINANSE MUZEUM

§16

Mienie oddane do dyspozycji Muzeum może być wykorzystywane jedynie dla celów wynikających z działań podejmowanych przez Muzeum.

§17

Instytut zapewnia Muzeum obsługę finansową, księgową, administracyjną i techniczną, prowadzenie spraw pracowniczych i socjalnych. 

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

§18

Likwidacja Muzeum może nastąpić w trybie określonym w obowiązujących przepisach prawa, na podstawie zarządzenia Dyrektora Instytutu, po uprzednim uzgodnieniu z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, z uwzględnieniem postanowień Porozumienia w sprawie ochrony dziedzictwa Fryderyka Chopina z dnia 9 czerwca 2005 r. i Umowy depozytu zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina i nieodpłatnego przeniesienia prawa własności zbiorów biblioteki, fonoteki z dnia 30 stycznia 2007 roku.

§19

Zmiany w regulaminie Muzeum mogą być dokonane w trybie określonym dla jego nadania.