Dziedzictwo Chopina na Szlaku Traktu Królewskiego w Zamku Ostrogskich w Warszawie

Dokończenie realizacji parku w zakresie szaty roślinnej parku w Żelazowej Woli

FINANSOWANIE

Projekt „Dziedzictwo Chopina na szlaku Traktu Królewskiego w Zamku Ostrogskich w Warszawie” Nr POIS.11.01.00-00-054/09 w ramach działania 11.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007–2013

Opis projektu:
Narodowy Instytut Fryderyka Chopina został beneficjentem programu 1 marca 2010 w gorącym okresie obchodów rocznicy urodzin kompozytora.

W ramach działania 11.1. Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym priorytetu XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 została zawarta umowa o dofinansowanie nr POIS.11.01.00-00-054/09-00.

Z funduszy unijnych w ramach projektu POIiŚ została przeprowadzona rewaloryzacja Zamku Ostrogskich w Warszawie wraz z nową ekspozycją stałą Muzeum Fryderyka Chopina.

Modernizacja Muzeum miała na celu ochronę zabytku, jak i zwielokrotnienie jego walorów użytkowych poprzez m.in. powiększenie powierzchni wystawienniczej oraz przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Muzeum Fryderyka Chopina stało się nowoczesną placówką muzealno-edukacyjną.

Tytuł projektu: Dziedzictwo Chopina na Szlaku Traktu Królewskiego w Zamku Ostrogskich w Warszawie

Beneficjent: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

POIiŚ: Priorytet XI Kultura i Dziedzictwo Kulturowe, Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym

Całkowita wartość projektu: 85 401 230,32 zł

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 28 032 506,18 zł

Okres realizacji projektu: styczeń 2007 – grudzień 2011

Zakres Projektu:
Zakres rzeczowy projektu obejmował prace remontowo – budowlane oraz zakup wyposażenia dla potrzeb nowoczesnej ekspozycji stałej. Finansowane były także m.in.: konserwacja zabytkowych muzealiów, zakup reprodukcji, działania związane z wypełnieniem treścią ekspozycji, tj. opracowanie scenariuszy wystaw oraz produkcja treści audio-video.

Cele i korzyści:

Celem Projektu było  zwiększenie atrakcyjności oferty kulturalnej i turystycznej miasta Warszawy poprzez promocję twórczości F. Chopina. 

Modernizacja Muzeum miała na celu ochronę zabytku, jak i zwielokrotnienie jego walorów użytkowych poprzez m.in. powiększenie powierzchni wystawienniczej oraz przystosowanie obiektu dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Muzeum Fryderyka Chopina stało się nowoczesną placówką muzealno-edukacyjną.

Realizacja projektu przyczyniła się do poprawy stanu zachowania oraz efektywnego wykorzystania zabytków o znaczeniu europejskim i ogólnopolskim. Stworzenie sześciu nowych miejsc pracy ramach Projektu było jednym ze wskaźników efektywności.

Szczególnie istotną korzyścią płynącą z Projektu było uczestnictwo Muzeum Fryderyka Chopina w obchodach 200-lecia urodzin Fryderyka Chopina ze względu na rangę wydarzenia.

Przydatne linki:
www.pois.gov.pl
www.funduszeeuropejskie.gov.pl
www.wwpe.gov.pl
www.mkidn.gov.pl