MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
Galeria »

MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY
„MOJA PRZYGODA W MUZEUM”

MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA prowadzi wstępny etap eliminacji do Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Dla Dzieci i Młodzieży. Specjalnie powołane Jury wyłoni zwycięzców eliminacji i przygotuje wystawę  wyróżnionych prac.
CELEM KONKURSU jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o zbiorach muzealnych różnego typu i profilu specjalistycznego, ich rodowodzie i charakterze, a także wartościach naukowych, historycznych i artystycznych; kształtowanie gustów artystycznych oraz rozwijanie upodobań plastycznych.
Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat. Uczestnicy przygotowują prace w ramach lekcji szkolnych, bądź na zajęciach w placówkach wychowawczych lub artystycznych.
PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA uczestników Konkursu mogą być muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, biograficzne i inne za wyjątkiem muzeów martyrologicznych.
WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE jest:
poznanie zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina;
wykonanie jednej lub kilku prac plastycznych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddających nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji muzealnej, bądź charakteryzujących specyfikę działalności danego muzeum.
Uczestnik Konkursu powinien zatem dokonać wyboru obiektu muzealnego, eksponatu, który wywarł największe wrażenie na uczestniku Konkursu i znalazł odbicie w jego wizji plastycznej.
TECHNIKA wykonanej pracy jest dowolna, jednak TEMAT pracy powinien być zainspirowany wizytą w Muzeum.
PRACE o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 winny zawierać następujące informacje (podane bardzo czytelnie): nazwę Konkursu, pełne imię i nazwisko autora pracy, dokładny wiek autora pracy, tytuł pracy, nazwę i adres szkoły bądź placówki kierującej prace na Konkurs, pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego
PRAC KONKURSOWYCH NIE NALEŻY OPRAWIAĆ ANI PODKLEJAĆ
ORGANIZACJA:
Grupy zainteresowane uczestnictwem w konkursie zapraszamy do Muzeum we wtorki . Prosimy o wcześniejszą rezerwację dokładnego terminu.
Rezerwacji można dokonać pod numerem telefonu +48 22 44 16 272.
Wstęp do Muzeum we wtorki jest bezpłatny.

Prace prosimy nadsyłać pocztą na adres Muzeum lub składać osobiście w pracowni merytorycznej do 15 maja 2010r.

Dodatkowych informacji na temat konkursu oraz warunków uczestnictwa udzielają pracownicy działu edukacyjnego pod numerem telefonu +48 22 44 16 263.
 ELIMINIACJE WSTĘPNE:
Jury z udziałem specjalistów z zakresu sztuki, muzealnictwa i pedagogiki oceni prace w czterech kategoriach wiekowych:
5-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat
i przyzna równorzędne nagrody, równorzędne wyróżnienia oraz zakwalifikuje najlepsze prace na wystawę pokonkursową. Informacje o przyznanych nagrodach, wyróżnieniach i kwalifikacji na wystawę zostaną .
Nagrody dla laureatów Konkursu i opiekunów plastycznych zostaną wręczone około połowy czerwca podczas uroczystości otwarcia wystawy pokonkursowej, w Muzeum Fryderyka Chopina.
ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORÓW: prace plastyczne nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących Konkurs oraz na stronie internetowej Muzeum Fryderyka Chopina)
ORGANIZATORZY:
MINISTERSTWO  KULTURY  I  DZIEDZICTWA  NARODOWEGO
MUZEUM  OKRĘGOWE  W  TORUNIU
MUZEUM PAŁAC W WILANOWIE