REGULAMIN ZWIEDZANIA DOMU URODZENIA FRYDERYKA CHOPINA W ŻELAZOWEJ WOLI

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

 

Regulamin zwiedzania Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, oddziału Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Dom Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, adres: Żelazowa Wola 15, 96-503 Sochaczew (zwany dalej „Domem Urodzenia”) jest oddziałem Muzeum Fryderyka Chopina znajdującego się w zamku Ostrogskich (pałacu Gnińskich) przy ul. Okólnik 1 w Warszawie, kod pocztowy 00-368 Warszawa, e-mail: biuro.muzeum@nifc.pl, adres strony internetowej: http://chopin.museum/pl, http://pl.chopin.nifc.pl/institute/, tel.: +48 22 44 16 251, 252 (zwanym dalej „Muzeum”) w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie, ul. Tamka 43, kod pocztowy: 00-355 Warszawa, będącego państwową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod numerem 51/2001, nr NIP 525-22-14-269, nr Regon 017307171, e-mail: nifc@nifc.pl, tel.: (+48 22) 44 16 100, adres strony internetowej: http://pl.chopin.nifc.pl/institute/ (zwany dalej „Instytutem”) otwarty jest od wtorku do niedzieli w godz. 9.00-19.00 w okresie od 1 kwietnia do 30 września, a od 9.00 do 17.00 w okresie od 1 października do 31 marca. W pawilonie Preludium znajdującym się na terenie Parku w Żelazowej Woli znajduje się Sala wystaw czasowych, w której prezentowane są ekspozycje czasowe (zwana dalej „Salą wystaw czasowych”).
 2. Zwiedzanie Parku oraz Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli następuje na podstawie jednego bilet uprawniającego do wejścia na teren obu tych obiektów.
 3. Każdy Zwiedzający z chwilą zakupu biletu, nie później jednak niż z chwilą wstępu na teren ekspozycji Domu Urodzenia, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Istnieje możliwość uzyskania pomocy przy zwiedzaniu dla osób niepełnosprawnych. Potrzebę tego rodzaju należy zgłosić w kasach biletowych Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli.
 5. Korzystanie z niedozorowanych szafek o wielkości 45 x 29 x 45 cm w budynku recepcyjnym „Preludium” jest bezpłatne i możliwe po umieszczeniu depozytu monety o nominale 1 lub 2 zł. Liczba szafek jest ograniczona. W szafkach możliwe jest pozostawienie bagażu, który nie może być wniesiony na teren ekspozycji w Domu Urodzenia. Za zgubiony kluczyk do szafki pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące działalności Muzeum, godzin otwarcia, cen biletów oraz czasowego wyłączenia dostępności dla Zwiedzających sal ekspozycyjnych oraz elementów ekspozycji zamieszczane są w kasach biletowych Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli oraz na stronie internetowej Muzeum.
 7. Wszystkie zapisy niniejszego regulaminu stosuje się do Sali wystaw czasowych.

 

II. Bilety

 1. Ze względu na powierzchnię Domu Urodzenia, bezpieczeństwo Zwiedzających i ekspozycji wewnątrz Domu Urodzenia nie może przebywać więcej niż 50 osób.
 2. Bilety nie mogą być wymieniane ani odsprzedawane.
 3. Muzeum zastrzega sobie prawo do wyłączania dostępności dla Zwiedzających niektórych sal ekspozycyjnych oraz niektórych elementów ekspozycji.
 4. Muzeum nie zwraca całej albo części ceny biletu zgubionego, jak również nie zwracają ceny biletu w przypadku wyłączenia dostępności dla Zwiedzających niektórych sal ekspozycyjnych oraz niektórych elementów ekspozycji.
 5. Bilet zwrócić można nie później niż 2 dni przed wizytą, po upływie tego terminu zwrot biletu nie jest możliwy.
 6. Zwiedzający przez cały czas zwiedzania powinien mieć ze sobą bilet.
 7. Ostatnie bilety sprzedawane są w okresie od 1 kwietnia do 30 września o godz. 18.15, a w okresie od 1 października do 31 marca o godz. 16.15. Dom Urodzenia jest udostępniany Zwiedzającym od 1 kwietnia do 30 września do godz. 18.45, a w okresie od 1 października do 31 marca do godz. 16.45. Brak wystarczającej ilości czasu na zwiedzenie całej wystawy przed zamknięciem Muzeum nie stanowi podstawy do zwrotu ceny biletu.
 8. Wydanie biletu ulgowego może być uzależnione od uprzedniego okazania dokumentu uprawniającego do ulgi.

 

III. Postanowienia porządkowe

 1. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń porządkowych pracowników Muzeum.
 2. Zwiedzanie ekspozycji przez dzieci do lat 10 może mieć miejsce tylko pod opieką dorosłych opiekunów. Opiekunowie odpowiedzialni są za zapobieganie zniszczeniom i za zniszczenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem dzieci.
 3. Grupy zorganizowane dzieci zobowiązane są przebywać cały czas z opiekunami, z wyłączeniem zajęć organizowanych przez Muzeum, podczas których obowiązuje oddzielny regulamin.
 4. W budynku Domu Urodzenia działa sieć CCTV rejestrująca i archiwizująca obraz.
 5. Wykorzystywanie wyposażenia Domu Urodzenia może następować tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
 6. Na terenie ekspozycji Domu Urodzenia obowiązują następujące zakazy:
  • ruchu Zwiedzających w kierunku odwrotnym do wskazanego, oprócz uzasadnionych przypadków,
  • wnoszenia bagażu większego niż 42 x 32 x 25 cm; dopuszczalne jest wnoszenie torebek oraz bagażu niezbędnego rodzicom i opiekunom dzieci oraz niezbędnego ze względów zdrowotnych; zabrania się noszenia plecaków na plecach; Muzeum zastrzega sobie prawo skontrolowania takiego bagażu. W przypadku odmowy umożliwienia skontrolowania bagażu pracownicy Muzeum mają prawo nie wpuścić Zwiedzającego na teren ekspozycji. W takim przypadku Zwiedzającemu przysługuje prawo do zwrotu ceny biletu,
  • wnoszenia parasoli; parasole należy pozostawić w sieni Domu Urodzenia Fryderyka Chopina,
  • wnoszenia przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym Zwiedzającym przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia albo mogą zanieczyścić lub uszkodzić wyposażenie Muzeum,
  • wprowadzania zwierząt; dopuszczalne jest wprowadzenie na teren Domu Urodzenia psów przewodników,
  • jedzenia i picia; dopuszczalne jest wnoszenie jedzenia i picia zapakowanego w sposób uniemożliwiający zabrudzenie innych Zwiedzających albo wyposażenia Muzeum, niedopuszczalne jest spożywania posiłków na terenie ekspozycji w Domu Urodzenia; Muzeum zastrzega sobie prawo skontrolowania takiego bagażu; jeżeli spożycie jedzenia i picia jest konieczne ze względów zdrowotnych, Kierownik Oddziału może na to zezwolić,
  • palenia tytoniu,
  • dotykania eksponatów, w tym instrumentów muzycznych; dopuszczalne jest siadanie na bankietkach, fotelach i kanapie w Pokoju Muzycznym (pokój 4-5); w przypadku osób niewidomych dopuszcza się dotykanie rzeźby Xawerego Dunikowskiego w Pokoju Urodzenia Fryderyka Chopina (pokoju 8), ale tylko za zgodą Kierownika Oddziału,
  • siadania albo kładzenia jakichkolwiek przedmiotów na parapetach;
  • wchodzenia na dywany w Pokoju Skarbków (pokój 9) i Pokoju Chopinów (pokój 7); dopuszczalne jest wchodzenie na dywan w Pokoju Muzycznym (pokój 4-5);
  • utrudniania ruchu Zwiedzających w przejściach,
  • biegania,
  • głośnego zachowania,
  • wchodzenia do stref wyłączonych ze zwiedzania,
  • używania telefonów komórkowych w przestrzeni ekspozycji,
  • otwierania okien,
  • fotografowania i filmowania z użyciem statywu lub lampy błyskowej, jak również fotografowania i filmowania sprzecznego z postanowieniem zawartym w pkt 7 poniżej; jakakolwiek eksploatacja uzyskanych fotografii lub filmów możliwa jest jedynie po spełnieniu wymagań przewidzianych w przepisach prawa autorskiego; Zwiedzający przyjmuje do wiadomości, że ekspozycja Muzeum jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego a niniejszy regulamin nie reguluje jakichkolwiek licencji na rzecz Zwiedzającego; zabrania się fotografowania i filmowania systemów bezpieczeństwa,
  • utrudniania pracownikom Muzeum ich obowiązków służbowych, jak również utrudniania funkcjonowania Muzeum w inny sposób,
  • wstępu na teren ekspozycji Muzeum osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych osób lub eksponatów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych Zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych,
  • organizowanie zgromadzeń publicznych, zbiórek pieniędzy, prowadzenie handlu oraz umieszczanie reklam i ogłoszeń bez zgody Instytutu.
 7. Fotografowanie i filmowanie dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej albo do celów innych niż prywatne lub niekomercyjne wymaga zawarcia umowy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina dotyczącej takiego fotografowani lub filmowania. W celu uzyskania informacji co do zawarcia tej umowy należy skontaktować się z sekretariatem Muzeum.
 8. W przypadku naruszenia niniejszego regulaminu pracownik Muzeum ma prawo zwrócić się do Zwiedzającego o opuszczenie Muzeum a Zwiedzający zobowiązany jest to polecenie zrealizować. W takiej sytuacji nie przysługuje Zwiedzającemu zwrot kosztów biletu.

 

IV. Sprzedaż biletów w kasach biletowych Muzeum i online

 1. Zwiedzanie ekspozycji w Domu Urodzenia oraz udział w wybranych wydarzeniach udostępnianych w ramach oferty programowej Domu Urodzenia są odpłatne.
 2. W ramach oferty programowej Muzeum organizuje również wydarzenia, na które wstęp jest bezpłatny; informacje dotyczące bezpłatnych wydarzeń są dostępne na stronie internetowej Muzeum.
 3. Zakupu biletów można dokonywać w kasach biletowych Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli oraz online za pośrednictwem strony internetowej Muzeum.
 4. Kasy biletowe Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli przyjmują płatność w polskich złotych oraz akceptują karty płatnicze – informacja o obsługiwanych rodzajach kart dostępna jest w kasach biletowych Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli oraz na stronie internetowej Muzeum.
 5. Informacja o rodzajach i trybach płatności online za bilety dostępna jest na stronie internetowej Muzeum.
 6. Wysokość opłat za bilety określa cennik dostępny w kasach biletowych Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli oraz na stronie internetowej Muzeum.
 7. Informacja o grupach osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do Domu Urodzenia oraz rodzaje dokumentów potwierdzających uprawnienia tych osób dostępna jest w kasach biletowych Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli oraz na stronie internetowej Muzeum.
 8. Muzeum zastrzega sobie prawo wprowadzenia innych opłat za zwiedzanie i różnego rodzaju wydarzenia organizowane i/lub odbywające się w Domu Urodzenia.
 9. Z uwagi na określone przepisy bezpieczeństwa Muzeum zastrzega sobie prawo do regulowania liczby biletów, jakie mogą zostać sprzedane.
 10. Każdy bilet sprawdzany jest przez pracownika obsługi muzealnej poprzez skanowanie kodu kreskowego widniejącego na bilecie. W przypadku braku stosownego dokumentu uprawniającego do ulgi, w przypadku biletów ulgowych, osoba okazująca bilet jest zobowiązana do uregulowania należności w wysokości różnicy między ceną biletu ulgowego, a normalnego.
 11. Zakup w trybie online biletów jest możliwy wyłącznie po zalogowaniu się przez Kupującego na konto po uprzedniej rejestracji konta w systemie sprzedaży w trybie online na stronie internetowej Instytutu: www.chopin.nifc.pl.
 12. Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z systemu sprzedaży biletów:
  1. oprogramowanie: dowolna przeglądarka internetowa obsługująca aplikację JavaScript, program umożliwiający podgląd i wydruk plików zapisanych w formacie PDF;
  2. wymagania sprzętowe: komputer z dostępem do Internetu, procesor Pentium 1 GHz lub lepszy, pamięć RAM: min. 1 GB, karta video i monitor o rozdzielczości 1280 x 720 lub wyższej.
 13. Cena podana w chwili złożenia przez Kupującego zamówienia jest wiążąca.
 14. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich oraz zawierają podatek VAT.
 15. Należność za bilety kupowane online należy uregulować w wybranej formie i trybie płatności spośród form i trybów płatności wskazanych na stronie internetowej Muzeum zgodnie z pkt 5 niniejszego rozdziału. Kupujący ponosi wszelkie ewentualne koszty związane z dokonywaniem płatności za bilet w trybie przewidzianym w niniejszym postanowieniu Regulaminu.
 16. Instytut wystawia faktury VAT w terminach i na zasadach zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Instytut upoważniony jest do wystawienia faktury elektronicznej i przesłania jej w formacie pliku PDF na adres e-mail Kupującego. Faktura VAT może być wystawiona wyłącznie na ten podmiot, który zakupił dany bilet.
 17. Po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku Instytutu Kupujący otrzyma drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail Kupującego potwierdzenie dokonania zakupu biletu oraz powiadomienie o aktywacji wydruku biletu/biletów w opcji print@home. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie powiadomienia, jeżeli powyższe spowodowane jest przyczynami leżącymi po stronie Kupującego (w szczególności błędnie podany adres mailowy, przepełniona skrzynka mailowa, etc.).
 18. Zwrot zakupionego biletu jest możliwy po przesłaniu pisemnego oświadczenia o zwrocie biletu podpisanego przez Kupującego, zawierającego numer rezerwacji, numer transakcji i informację o ilości zwracanych biletów nie później niż 48 godzin przed wizytą (o zachowaniu terminu decyduje data nadania pisma) na adres Instytutu: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina ul. Tamka 43; 00-355 Warszawa, Polska lub na adres e-mail: bilety.muzeum@nifc.pl (o zachowaniu terminu decyduje data wysłania wiadomości e-mail). Postanowienia pkt. 20 niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.
 19. W razie zamknięcia Domu Urodzenia z przyczyn działania siły wyższej (kataklizmy, klęski żywiołowe, ataki terrorystyczne, żałoba narodowa, etc.) Zwiedzającemu przysługuje zwrot pełnej należności za zakupiony bilet uprawniający do zwiedzania Domu Urodzenia lub udział w innym wydarzeniu w Domu Urodzenia w tym terminie po złożeniu reklamacji zgodnie z przepisami Rozdziału V niniejszego Regulaminu.
 20. Zwrot pieniędzy za zakup biletu odbywa się przelewem na rachunek bankowy, z którego dokonywana była płatność.
 21. Kupujący uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z systemu sprzedaży w trybie online biletów zgodnie z jego przeznaczeniem i zobowiązany jest do powstrzymywania się od wszelkiej aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe jego funkcjonowanie, w tym w szczególności od ingerowania w zawartość systemu sprzedaży w trybie online biletów lub jego elementy techniczne oraz od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 22. Administratorem danych osobowych w systemie rezerwacji online udostępnianych przez Kupujących jest Instytut. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji niniejszej umowy, w tym rezerwacji, sprzedaży lub dokonania zwrotu biletów, jej rozliczenia, a także innych czynności związanych ze świadczoną usługą.
  Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, jednak brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia zrealizowanie rezerwacji i sprzedaży Biletów przez Instytut. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Kupujący ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania ich usunięcia.
  Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.: Dz.U. 2014 r. poz. 1182 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.
 23. Zgodnie z art. 38 ust. 12 Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Kupującemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w trybie art. 27 tej ustawy.
 24. Umowa sprzedaży online biletów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.

 

V. Reklamacje

 1. Zwiedzający może złożyć reklamacje dotyczące działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi Zwiedzających i korzystających z jego usług.
 2. Reklamację można złożyć pocztą elektroniczną na adres: biuro.muzeum@nifc.pl lub listownie na adres: Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina w Warszawie, ul. Okólnik 1, 00-368 Warszawa.
 3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację, adres (listowny lub elektroniczny) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Instytut zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Prawidłowo złożona reklamacja będzie rozpatrywana przez Instytut w terminie 30 dni od otrzymania kompletnej reklamacji i wysłana w takiej samej formie jak nadana przez zgłaszającego reklamację na jego adres wskazany w reklamacji, przy czym Instytut nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo złożone reklamacje, w szczególności za podanie przez Zwiedzającego nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych.
 5. Instytut nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty elektronicznej w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy Instytutu.
 6. Decyzja Instytutu co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, z zastrzeżeniem, że rozpatrzenie reklamacji przez Instytut nie wyłącza prawa Zwiedzającego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego oraz przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 827 ze zm).

 

VI. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Muzeum oraz w kasach biletowych Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony internetowej Muzeum.
 3. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy sprzedaży, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 4. Każdy Zwiedzający może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym zakresie możliwe jest skorzystanie przez Zwiedzającego z mediacji. Listy stałych mediatorów oraz istniejących ośrodków mediacyjnych przekazywane są i udostępniane przez Prezesów właściwych Sądów Okręgowych. Zwiedzjący będący Konsumentem może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 5. Instytut zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie rezerwacje przyjęte przez Instytut do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania rezerwacji przez Zwiedzającego. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Muzeum. Instytut poinformuje Zwiedzającego na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Zwiedzający nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Instytut, co skutkuje rozwiązaniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 6. Regulamin obowiązuje od 28.10.2016.

 

Dziękujemy Państwu za przestrzeganie Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, a tym samym pomoc w dbaniu o dziedzictwo Fryderyka Chopina. Życzymy Państwu niezapomnianej wizyty.

[Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Muzeum Fryderyka Chopina, 28.10.2016]