REGULAMIN ZWIEDZANIA PARKU W ŻELAZOWEJ WOLI

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

 

Regulamin zwiedzania Parku w Żelazowej Woli – oddziału Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Park w Żelazowej Woli, adres: Żelazowa Wola 15, 96-503 Sochaczew (zwany dalej „Parkiem”) – oddział Muzeum Fryderyka Chopina znajdującego się w zamku Ostrogskich (pałacu Gnińskich) przy ul. Okólnik 1 w Warszawie, kod pocztowy 00-368 Warszawa, e-mail: biuro.muzeum@nifc.pl, adres strony internetowej: http://chopin.museum/pl, http://pl.chopin.nifc.pl/institute/, tel.: +48 22 44 16 251, 252 (zwane dalej „Muzeum”) w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie, ul. Tamka 43, kod pocztowy: 00-355 Warszawa, będącego państwową instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod numerem 51/2001, nr NIP 525-22-14-269, nr Regon 017307171, e-mail: nifc@nifc.pl, tel.: (+48 22) 44 16 100, adres strony internetowej: http://pl.chopin.nifc.pl/institute/ (zwany dalej „Instytutem”) otwarty jest w okresie 1 kwietnia – 30 kwietnia od poniedziałku do niedzieli w godz. 9.00-19.00, w okresie 1 maja – 31 sierpnia od poniedziałku do niedzieli w godz. 9.00-20.00, w okresie 1 września – 30 września od poniedziałku do niedzieli w godz. 9.00-19.00, a w okresie 1 października – 31 marca od poniedziałku do niedzieli w godz. 9.00-17.00. W stronę wyjścia z Parku najpóźniej należy udawać się w okresie 1 kwietnia – 30 kwietnia o godz. 18.30, w okresie 1 maja – 31 sierpnia o godz. 19.30, w okresie 1 września – 30 września o godz. 18.30, a w okresie 1 października – 31 marca o godz. 16.30.
 2. W zakresie zwiedzania Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli znajdującego się na terenie Parku w Żelazowej Woli obowiązuje odrębny „Regulamin zwiedzania Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, oddziału Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina”.
 3. Każdy Zwiedzający z chwilą zakupu biletu, nie później jednak niż z chwilą wstępu na teren Parku, wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 4. Istnieje możliwość uzyskania pomocy przy zwiedzaniu dla osób niepełnosprawnych. Potrzebę tego rodzaju należy zgłosić w kasach biletowych Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli.
 5. Korzystanie z niedozorowanych szafek o wielkości 45 x 29 x 45 cm w budynku recepcyjnym „Preludium” jest bezpłatne i możliwe po umieszczeniu depozytu monety o nominale 1 lub 2 zł. Liczba szafek jest ograniczona. W szafkach możliwe jest pozostawienie bagażu, który nie może być wniesiony na teren Parku. Za zgubiony kluczyk do szafki pobiera się opłatę w wysokości 30 zł.
 6. Szczegółowe informacje dotyczące działalności Muzeum, godzin otwarcia, cen biletów oraz czasowego wyłączenia dostępności dla Zwiedzających Parku zamieszczane są w kasach biletowych Domu Urodzenia Fryderyka Chopina i Parku w Żelazowej Woli oraz na stronie internetowej Muzeum.
 7. Przepisy rozdziału: II Bilety, rozdziału III Sprzedaż biletów w kasach biletowych Muzeum i online, rozdziału IV Reklamacje oraz rozdziału V Przepisy końcowe Regulaminu zwiedzania Domu Urodzenia Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli, oddziału Muzeum Fryderyka Chopina w Narodowym Instytucie Fryderyka Chopina stosuje się odpowiednio.

 

II. Postanowienia porządkowe

 1. Zwiedzający zobowiązani są do wykonywania poleceń porządkowych pracowników Muzeum.
 2. Zwiedzanie Parku przez dzieci do lat 10 może mieć miejsce tylko pod opieką dorosłych opiekunów. Opiekunowie odpowiedzialni są za zapobieganie zniszczeniom i za zniszczenia spowodowane niewłaściwym zachowaniem dzieci.
 3. Grupy zorganizowane dzieci zobowiązane są przebywać cały czas z opiekunami, z wyłączeniem zajęć organizowanych przez Muzeum, podczas których obowiązuje oddzielny regulamin.
 4. Na terenie Parku działa sieć CCTV rejestrująca i archiwizująca obraz.
 5. Wykorzystywanie elementów znajdujących się w Parku może następować tylko zgodnie z ich przeznaczeniem.
 6. Dyrekcja Instytutu zastrzega sobie prawo do zamknięcia części albo całości Parku w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa Zwiedzających. Muzeum nie zwraca kosztu biletu w przypadku wyłączenia dostępności dla Zwiedzających części albo całości Parku.
 7. Dozwolone jest wchodzenie na trawniki w obszarach nie objętych zakazem.
 8. Na terenie Parku obowiązują następujące zakazy:
  • wchodzenia na drzewa, obiekty i urządzenia parkowe,
  • niszczenia roślinności,
  • zaśmiecania parku i niszczenia obiektów i urządzeń parkowych,
  • zbliżania się do rzeki Utraty i kanału na odległość mniejszą niż 1 metr,
  • zanieczyszczanie rzeki, stawu i oczek wodnych, łowienia ryb, płoszenia ptactwa i zwierzyny,
  • wędkowania,
  • używania odbiorników radiowych i innych urządzeń zakłócających ciszę,
  • biwakowania i rozpalania ognisk,
  • używania tzw. dronów,
  • przebywania na terenie Parku bez zezwolenia Kierownika Oddziału podczas burz i wichur,
  • przebywania na terenie Parku bez zezwolenia Kierownika Oddziału w godzinach zamknięcia Parku,
  • poruszania się po Parku wszelkimi pojazdami (w tym rowerami), jeżdżenia na wrotkach, deskorolkach itp. bez zezwolenia Kierownika Oddziału; zakaz nie dotyczy pojazdów dla dzieci do lat 6 nie napędzanych silnikiem; rowery pozostawić można w miejscu przeznaczonym do tego znajdującym się przed wejściem do pawilonu recepcyjnego Preludium, za rowery tam pozostawione Muzeum nie ponosi odpowiedzialności;
  • wnoszenia bagażu większego niż 45 x 29 x 45 cm; dopuszczalne jest wnoszenie torebek oraz bagażu niezbędnego rodzicom i opiekunom dzieci oraz niezbędnego ze względów zdrowotnych; Muzeum zastrzega sobie prawo skontrolowania bagażu; w przypadku odmowy umożliwienia skontrolowania bagażu pracownicy Muzeum mają prawo nie wpuścić Zwiedzającego na teren Parku, w takim przypadku Zwiedzającemu przysługuje prawo do zwrotu kosztu biletu,
  • wnoszenia przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym Zwiedzającym przez zanieczyszczenie lub uszkodzenie ciała lub ich mienia albo mogą zanieczyścić lub uszkodzić wyposażenie Muzeum,
  • wprowadzania zwierząt; dopuszczalne jest wprowadzenie na teren Muzeum psów przewodników,
  • palenia tytoniu z wyłączeniem strefy nie objętej zakazem,
  • utrudniania ruchu Zwiedzających,
  • biegania,
  • głośnego zachowania,
  • wchodzenia do stref wyłączonych ze zwiedzania,
  • fotografowania i filmowania z użyciem statywu lub lampy błyskowej w Sali wystaw czasowych w pawilonie Preludium, jak również fotografowania i filmowania sprzecznego z postanowieniem zawartym w pkt 8 poniżej; jakakolwiek eksploatacja uzyskanych fotografii lub filmów możliwa jest jedynie po spełnieniu wymagań przewidzianych w przepisach prawa autorskiego; Zwiedzający przyjmuje do wiadomości, że ekspozycja Muzeum jest przedmiotem ochrony prawa autorskiego a niniejszy regulamin nie reguluje jakichkolwiek licencji na rzecz Zwiedzającego; zabrania się fotografowania i filmowania systemów bezpieczeństwa,
  • utrudniania pracownikom Muzeum ich obowiązków służbowych, jak również utrudniania funkcjonowania Muzeum w inny sposób,
  • wstępu na teren Parku osobom znajdującym się pod wpływem alkoholu lub zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych osób lub obiektów i urządzeń parkowych, zakłóca porządek zwiedzania przez innych Zwiedzających, narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych,
  • organizowanie zgromadzeń publicznych, zbiórek pieniędzy, prowadzenie handlu oraz umieszczanie reklam i ogłoszeń bez zgody Instytutu.
 9. Fotografowanie i filmowanie dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej albo do celów innych niż prywatne lub niekomercyjne wymaga zawarcia umowy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina dotyczącej takiego fotografowania lub filmowania. W celu uzyskania informacji co do zawarcia tej umowy należy skontaktować się z sekretariatem Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.
 10. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu pracownik Muzeum ma prawo zwrócić się do Zwiedzającego o opuszczenie terenu Parku a Zwiedzający zobowiązany jest to polecenie zrealizować. W takiej sytuacji nie przysługuje Zwiedzającemu zwrot kosztów biletu.

Dziękujemy Państwu za przestrzeganie Regulaminu zwiedzania Muzeum Fryderyka Chopina, a tym samym pomoc w dbaniu o dziedzictwo Fryderyka Chopina. Życzymy Państwu niezapomnianej wizyty.

 

[Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Muzeum Fryderyka Chopina, 28.10.2016]