MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

MUZEUM FRYDERYKA CHOPINA W WARSZAWIE

Pałac Ostrogskich
ul. Okólnik 1, 00-368 Warszawa
biuro.muzeum@nifc.pl

Godziny otwarcia – Muzeum Chopina w Warszawie:

Muzeum i kasy czynne:

 • Wtorek – niedziela, 11.00-20.00
 • 6 stycznia, 1, 3 maja,  9 czerwca (Zielone Świątki), 15 sierpnia
 • 20 kwietnia (Wielka Sobota) 11.00 -15.00,  31 grudnia 11.00-15.00

Muzeum i kasy nieczynne:

 • W poniedziałki
 • 1 stycznia (Nowy Rok)
 • 21 kwietnia (Wielkanoc)
 • 20 czerwca (Boże Ciało)
 • 1 listopada
 • 24, 25 i 26 grudnia (Wigilia i Boże Narodzenie)

 

Wstęp wolny:  niedziela (od stycznia do końca lutego 2019) środa (od marca 2019)

 

Ceny Biletów:

Bilet normalny
22 zł

Bilet dla posiadacza Karty dużej rodziny normalny
11 zł

Bilet ulgowy*
13 zł

Bilet dla posiadacza Karty dużej rodziny ulgowy
6,5 zł

Bilet normalny grupowy**
18 zł

Bilet ulgowy grupowy***
11 zł

Usługa przewodnicka****
100 zł – oprowadzanie w języku polskim / 120 zł – oprowadzanie w języku obcym

Bilet rodzinny*****
62 zł

Bilet dla posiadacza legitymacji ISIC
13 zł

 

 • Ze względu na powierzchnię niektórych sal obowiązują dzienne limity zwiedzających. Na każdą godzinę wpuszczanych jest nie więcej niż 70 osób.
 • Bilety sprzedawane są na konkretną, pełną godzinę. W przypadku liczby zwiedzających niższej niż 70, sprzedaż jest kontynuowana i można wejść na teren ekspozycji Muzeum pomiędzy pełnymi godzinami. Prosimy jednak o przestrzeganie godzin wstępu zakodowanych w bilecie. Zwiedzający spóźnieni o więcej niż 30 minut mogą zostać nie wpuszczeni na teren ekspozycji Muzeum, jeśli liczba osób przekroczyć miałaby 70. Kasy mogą, w miarę wolnych miejsc na następne godziny, dokonać zmiany rezerwacji.
 • Bilety nie mogą być wymieniane ani odsprzedawane.
 • Kasy nie zwracają całej albo części ceny biletu zgubionego, jak również nie zwracają ceny biletu, jeśli niektóre elementy ekspozycji nie działają albo niektóre sale są wyłączone ze zwiedzania.
 • Zwiedzający przez cały czas zwiedzania powinien mieć ze sobą bilet, po wejściu do Muzeum zalogować go, a przed wyjściem wylogować i zwrócić go.
 • Ostatnie bilety sprzedawane są o godz. 19.15.
 • Bilety ulgowe dostępne są po okazaniu dokumentów uprawniających do ulgi.

 

* Bilet ulgowy obowiązuje

zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych, oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz. U. z dnia 3 września 2008 r.) przysługuje:

 • uczniom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym,
 • osobom fizycznym odznaczonym odznaką ”Za opiekę nad zabytkami”, odznaką honorową ”Zasłużony działacz kultury”, odznaką honorową ”Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym ”Zasłużony dla Kultury Narodowej”,
 • kombatantom,
 • honorowym dawcom krwi na podstawie ważnej legitymacji Honorowego Dawcy Krwi (wiecej: www.dawcomwdarze.pl).

oraz

 •  
  • we wtorek, środę, piątek i sobotę od godziny 18

 

** Bilety normalne grupowe przysługują grupom zorganizowanym składającym się z co najmniej 15 osób.

*** Bilety ulgowe grupowe przysługują zorganizowanym grupom dzieci i młodzieży szkolnej liczącym co najmniej 15 osób.

**** Grupa nie może przekraczać 25 osób; oprócz opłaty za usługę przewodnicką obowiązują bilety indywidualne lub grupowe. UWAGA! Jeśli spóźnienie grupy wynosi więcej niż 15 minut, Muzeum ma prawo nie zrealizować oprowadzania. Poniesione koszty nie są zwracane.

***** Bilety rodzinne przysługują rodzicom lub opiekunom wraz z dziećmi do 18 roku życia; jeden bilet upoważnia do wstępu maksymalnie 6 osób.

 

Zwolnienie z opłaty za wstęp obowiązuje

 • w niedzielę,
 • w czwartek na koncert o godz. 18.00

oraz przysługuje:

 • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczypospolitej Polskiej, Medalem ”Zasłużony Kulturze Gloria Artis”,
 • pracownikom muzeów wpisanych do Państwowego Rejestru Muzeów,
 • członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS),
 • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. Nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. Nr 52, poz. 305),
 • dzieciom do lat siedmiu.