KONKURS PLASTYCZNY
Gallery »

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

 

Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym przez Narodowy Instytut Fryderyka Chopina konkursie plastycznym "Mały Chopinoskop". Adresowany do dzieci i młodzieży w wieku 6-15 lat konkurs polega na stworzeniu dowolną techniką pracy plastycznej zainspirowanej muzyką i wizerunkiem Fryderyka Chopina.

 

Prace nadsyłać można do 12 lutego 2014 r. na adres:

 

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina

ul. Tamka 43

00-355 Warszawa

z dopiskiem "Mały Chopinoskop".

 

Do pracy plastycznej powinna zostać dołączona informacja o imieniu i nazwisku autora, jego wieku oraz adresie do korespondencji, a także adresie mailowym oraz numerze telefonu, pod którym uczestnik będzie dostępny w chwili rozstrzygnięcia Konkursu.

 

Konkurs rozstrzygnięty zostanie 20 lutego 2014, wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora. Nagrodami będą: umieszczenie pracy na wystawie czasowej „Mały Chopinoskop” w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie oraz publikacje książkowe Instytutu.

 

 

REGULAMIN KONKURSU:

 

I. Pozstanowienia ogólne

 

1. Organizatorem Konkursu Plastycznego „Mały Chopinoskop” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina z siedzibą w Warszawie, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa (zwanego dalej „Organizatorem”).

2. Konkurs polega na stworzeniu dowolną techniką pracy plastycznej zainspirowanej muzyką i wizerunkiem Fryderyka Chopina, umożliwiającej jej przesłanie zgodnie z pkt II.6 Regulaminu.

 

II. Zasady uczestnictwa

 

 1. W Konkursie mogą uczestniczyć osoby od 6 do 15 roku życia, zwane dalej „Uczestnikami”. Decyduje rok urodzenia Uczestników.

 2. W Konkursie mogą brać udział jedynie te prace, które nie zostały wcześniej nigdzie publikowane, ani nie brały udziału w żadnym konkursie.

 3. Każdy Uczestnik może przysłać tylko jedną pracę plastyczną.

 4. W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione u Organizatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny.

 5. Organizator nie pobiera opłaty za udział w Konkursie.

 6. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest Zgłoszenie do Konkursu dokonane poprzez przesłanie pracy konkursowej w terminie określonym w pkt II. 10 na adres: Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, ul. Tamka 43, 00-355 Warszawa, z dopiskiem "Mały Chopinoskop"

 7. Do pracy plastycznej powinna zostać dołączona informacja o imieniu i nazwisku autora, jego wieku oraz adresie do korespondencji, a także adresie mailowym oraz numerze telefonu, pod którym Uczestnik będzie dostępny w chwili rozstrzygnięcia Konkursu.

 8. Zgłoszenia do Konkursu powinien dokonać przedstawiciel ustawowy osoby zgłaszającej się.

 9. Dokonanie zgłoszenia oznacza w szczególności: 

  1. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych osoby zgłaszającej się oraz jej przedstawiciela ustawowego. Dane przetwarzane będą przez Organizatora w celach związanych z przeprowadzeniem Konkursu. Organizator jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. nr 101 z 2002 r., poz. 926 ze zm.). Organizator zapewnia realizację uprawnień danej osoby fizycznej wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania,

  2. wyrażenie zgody na bezpłatne rozpowszechnienie wizerunku, danych i wypowiedzi osoby zgłaszającej się w związku z jej udziałem w Konkursie. Rozpowszechnienie, o którym mowa dotyczy wyłącznie promocji i reklamy Konkursu, a także informacji o Konkursie oraz relacjonowania jego przebiegu.

 10. Zgłoszenia udziału w Konkursie można dokonać do 12 lutego 2014 r. O terminie zgłoszenia pracy konkursowej decyduje data stempla pocztowego.

 11. Prace przesłane po terminie lub niespełniające wymogów określonych w niniejszym Regulaminie, nie zostaną zakwalifikowane do Konkursu.

 12. Zgłoszenie do udziału w Konkursie jest dobrowolne i oznacza przyjęcie w pełni postanowień niniejszego regulaminu.

 

 

III. Prawa autorskie

 1. Nadesłanie pracy plastycznej do udziału w Konkursie oznacza wyrażenie zgody na jej zamieszczenie na stronie internetowej Organizatora www.pl.chopin.nifc.pl.

 2. Wraz z nadesłaniem pracy plastycznej Uczestnik (przedstawiciel ustawowy Uczestnika) udziela nieodpłatnie wyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie Licencji do korzystania i rozporządzania pracą zgłoszoną w Konkursie na następujących polach eksploatacji: 

  1. wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy (w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, w dowolnym systemie lub formacie; na wszelkich nośnikach, uploading, downloading), digitalizację

  2. wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału lub egzemplarzy

  3. publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie (bezprzewodowe lub przewodowe, przez stację naziemną lub za pośrednictwem satelity) i reemitowanie, w dowolnym systemie, technice lub formacie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, udostępnianie jako wideo na zamówienie (video-on-demand), webcasting, simulcasting, oraz udostępnianie z wykorzystaniem technologii strumieniowej (streaming), technologii wysokiej rozdzielczości (HD) i technologii trójwymiarowej (3D), a także w ramach dowolnych usług telekomunikacyjnych z zastosowaniem jakichkolwiek systemów i urządzeń (m.in. telefonów stacjonarnych i/lub komórkowych, komputerów stacjonarnych i/lub przenośnych, a także przekazów z wykorzystaniem wszelkich dostępnych technologii np. GSM, UMTS itp., za pomocą telekomunikacyjnych sieci przesyłu danych),

  4. użycie w utworze multimedialnym,

  5. wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia, udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznej (w tym w szczególności Internetu, sieci multimedialnych i IPTV), jak również udostępnianie możliwości zwielokrotniania za pośrednictwem sieci informatycznej.

 3. Organizatorowi przysługuje prawo udzielania dalszych licencji we wskazanym powyżej zakresie.

 

IV. Jury

 1. Jury będzie dokonywało oceny prac Uczestników Konkursu.

 2. Jury Konkursu złożone będzie z przedstawicieli Organizatora powołanych przez Dyrektora.

 3. Członków Jury w liczbie co najmniej 3 powołuje i odwołuje dyrektor Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina.

 4. Decyzje Jury zapadają zwykłą większością głosów przy obecności większości członków Jury. Od decyzji Jury nie przysługuje odwołanie.

 5. W sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Jury decyzje podejmuje Organizator.

V. Przebieg Konkursu

 1. Spośród prac zgłoszonych do Konkursu, spełniających wymogi niniejszego Regulaminu Jury dokona wyboru laureatów nie później niż do 20 lutego2014 r.

 2. Wyniki Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora nie później niż 21 lutego 2014 r.

 3. Zgłoszenie pracy plastycznej na Konkurs uważane będzie za uznanie warunków Regulaminu, wyrażenie zgody na publikowanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 28.08.1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133 poz. 883).

 4. Z chwilą odebrania nagrody przez laureata Konkursu na Organizatora przechodzi własność nagrodzonej pracy oraz Organizator uzyskuje wyłączne, nieodpłatne i nieograniczone czasowo i terytorialnie prawo do korzystania i rozporządzania pracą na wszystkich polach eksploatacji, co w szczególności obejmuje wytwarzanie dowolną techniką i na dowolnym nośniku egzemplarzy, utrwalenie, wprowadzanie do obrotu, publiczne wykonywanie, wystawianie, wyświetlanie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym oraz udostępnianie za pośrednictwem sieci informatycznej (w tym w szczególności Internetu). Organizatorowi przysługuje także prawo udzielania dalszych licencji we wskazanym powyżej zakresie. Praca zostaje włączona do kolekcji Muzeum Fryderyka Chopina i przy jej wystawianiu będzie oznaczana imieniem i nazwiskiem autora, tytułem oraz informacją, że praca została zgłoszona do Konkursu.

 5. Prace inne, niż wymienione w ust. 6 powyżej, które nie zostały zakwalifikowane na wystawę pokonkursową lub prace, które nie zostały zakwalifikowane do Konkursu powinny zostać odebrane w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia wyników Konkursu. Prace powinny zostać odebrane osobiście. Na pisemne życzenie Uczestnika (przedstawiciela ustawowego Uczestnika) Konkursu i na jego koszt praca może zostać przesłana na adres podany przez Uczestnika.

 6. Nieodebranymi w terminie pracami Organizator może rozporządzić w dowolny sposób a właścicielowi pracy nie przysługuje z tego tytułu żadne roszczenie odszkodowawcze.

 

 

VI. Nagrody

 1. Nagrody zostaną przyznane przez Organizatora na podstawie decyzji Jury podjętej nie później niż 20 lutego 2014 r.

 2. Nagrodami będą: umieszczenie pracy na wystawie czasowej „Mały Chopinoskop” w Muzeum Fryderyka Chopina w Warszawie oraz publikacje książkowe wydane przez Organizatora.

 3. Wartość publikacji książkowej dla każdego laureata Konkursu nie przekroczy kwoty 75 złotych.

 4. Wernisaż wystawy i wręczenie nagród odbędzie się 1 marca 2014 r.

 5. Uczestnikom, którzy nie będą mogli przybyć na wernisaż, nagrody będą wysłane na koszt Organizatora na adres podany w zgłoszeniu.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do skrócenia, przedłużenia, unieważnienia Konkursu w przypadku wystąpienia szczególnych okoliczności.

 2. Organizator jest również administratorem danych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Organizator zapewnia realizację uprawnień danej osoby fizycznej wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Dane osobowe przetwarzane będą przez Organizatora wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem i ogłoszeniem wyników Konkursu.

 3. Organizator może odwołać Konkurs w przypadku, w którym zostanie zgłoszonych mniej niż 10 Uczestników.

 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego.