MOJA PRZYGODA W MUZEUM - KONKURS PLASTYCZNY

We are sorry but the following text is not available in the English language
 

MIĘDZYNARODOWY KONKURSU PLASTYCZNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

„MOJA PRZYGODA W MUZEUM”

Muzeum Fryderyka Chopina prowadzi wstępny etap eliminacji do Międzynarodowego Konkursu Plastycznego Dla Dzieci i Młodzieży. Specjalnie powołane Jury wyłoni zwycięzców eliminacji i przygotuje wystawę  wyróżnionych prac.

CELEM KONKURSU jest pogłębienie wiedzy dzieci i młodzieży o zbiorach muzealnych różnego typu i profilu specjalistycznego, ich rodowodzie i charakterze, a także wartościach naukowych, historycznych i artystycznych; kształtowanie gustów artystycznych oraz rozwijanie upodobań plastycznych.

Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży w wieku od 5 do 19 lat. Uczestnicy przygotowują prace w ramach lekcji szkolnych, bądź na zajęciach w placówkach wychowawczych lub artystycznych.

PRZEDMIOTEM ZAINTERESOWANIA uczestników Konkursu mogą być muzea sztuki, historyczne, archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, techniki, rzemiosła, biograficzne i inne za wyjątkiem muzeów martyrologicznych.

WARUNKIEM UDZIAŁU W KONKURSIE jest:

  • poznanie zbiorów Muzeum Fryderyka Chopina;
  • wykonanie jednej lub kilku prac plastycznych związanych tematycznie z wybranym eksponatem lub zespołem eksponatów, oddających nastrój i atmosferę towarzyszącą zwiedzaniu ekspozycji muzealnej, bądź charakteryzujących specyfikę działalności danego muzeum.

Uczestnik Konkursu powinien zatem dokonać wyboru obiektu muzealnego, eksponatu, który wywarł największe wrażenie na uczestniku Konkursu i znalazł odbicie w jego wizji plastycznej.

TECHNIKA wykonanej pracy jest dowolna, jednak TEMAT pracy powinien być zainspirowany wizytą w Muzeum.

PRACE o formacie nie mniejszym niż A4 i nie większym niż A1 winny zawierać następujące informacje (podane bardzo czytelnie):

  • nazwę Konkursu
  • pełne imię i nazwisko autora pracy
  • dokładny wiek autora pracy
  • tytuł pracy
  • nazwę i adres szkoły bądź placówki kierującej prace na Konkurs
  • pełne imię i nazwisko opiekuna plastycznego

PRAC KONKURSOWYCH NIE NALEŻY OPRAWIAĆ ANI PODKLEJAĆ

Prace prosimy nadsyłać pocztą na adres Muzeum lub składać osobiście w pracowni merytorycznej do 15 maja 2010 r.

Dodatkowych informacji na temat konkursu oraz warunków uczestnictwa udzielają pracownicy działu edukacyjnego pod numerem telefonu +48 22 44 16 263.

ORGANIZACJA:

Grupy zainteresowane uczestnictwem w konkursie zapraszamy do Muzeum we wtorki. Prosimy o wcześniejszą rezerwację dokładnego terminu.

Rezerwacji można dokonać pod numerem telefonu +48 22 44 16 272.

Wstęp do Muzeum we wtorki jest bezpłatny.

 

ELIMINIACJE WSTĘPNE:

Jury z udziałem specjalistów z zakresu sztuki, muzealnictwa i pedagogiki oceni prace w czterech kategoriach wiekowych:

5-9 lat, 10-12 lat, 13-15 lat, 16-19 lat

i przyzna równorzędne nagrody, równorzędne wyróżnienia oraz zakwalifikuje najlepsze prace na wystawę pokonkursową. Informacje o przyznanych nagrodach, wyróżnieniach i kwalifikacji na wystawę zostaną.

Nagrody dla laureatów Konkursu i opiekunów plastycznych zostaną wręczone około połowy czerwca podczas uroczystości otwarcia wystawy pokonkursowej, w Muzeum Fryderyka Chopina.

 

ZASTRZEŻENIA ORGANIZATORÓW: prace plastyczne nadesłane na Konkurs nie będą zwracane autorom i przechodzą na własność organizatorów. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego reprodukowania prac w celach reklamowych (w prasie, TV, katalogach, folderach, innych wydawnictwach promujących Konkurs oraz na stronie internetowej Muzeum Fryderyka Chopina)

 

ORGANIZATORZY:

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Muzeum Okręgowe w Toruniu
Muzeum Pałac w Wilanowie